Központi Írásbeli Vizsgák

Kedves Szülők és Diákok!

Az Oktatási Hivatal által közzé tett “Tájékoztató a központi írásbeli vizsgákról” elérhető az alábbi linken:

Tájékoztató

  1. A KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGÁK IDŐPONTJA

Jelentkezés a központi írásbeli vizsgára:

A tanulót 2022. december 2-ig egyénileg kell jelentkeztetni a vizsgára, közvetlenül az általa választott vizsgaszervező intézményben. JELENTKEZÉSI LAP KÖZPONTI
ÍRÁSBELI VIZSGÁRA” – kitöltésével, és a kiválasztott vizsgaszervező intézménybe történő továbbításával kell jelentkeztetni. Az űrlap kitölthető elektronikusan Ügyfélkapu azonosítást követően az erre szolgáló program használatával, vagy hagyományosan papír alapon.

(A tanuló a vizsgát bármely, az adott vizsgatípusban vizsgát szervező intézményben megírhatja, függetlenül attól, hogy a későbbiekben tervezi-e benyújtani a felvételi kérelmét az adott intézménybe vagy sem.)

A központi írásbeli vizsgára jelentkezés nem azonos a középfokú iskolákba való jelentkezéssel!! A középfokú iskolákba való jelentkezésre szolgáló felvételi lapokkal, amelyek benyújtásának határideje: 2023. február 22.

A 9. évfolyamra a tanév rendje szerint a központi írásbeli vizsgákat (magyar nyelv és irodalom, matematika tantárgyakból) az alábbi időpontokban szervezzük meg:

  • 2023. január 21-én 10 órától (10.00 órától magyar nyelv és irodalom, 11.00 órától matematika)
  • a pótló írásbeli vizsgát 2023. január 31-án 14 órától 

A dolgozatok megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.

  • Magyar nyelv (45 perc): a magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.
  • Matematika (45 perc): A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.

Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú központi írásbeli vizsgát. A tanulók a központi írásbeli vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt-diákigazolványt vagy személyi igazolványt –vigyenek magukkal.

2. A KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGÁK KIÉRTÉKELT FELADATLAPJAINAK MEGTEKINTÉSE

A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője

2023.01.30-án 8.00-16.00 óráig tekintheti meg az iskola képviselőjének jelenlétében, azokról kézzel vagy elektronikus úton pl. digitális fényképezőgéppel másolatot készíthet, és kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés estén– az értékelésre észrevételt tehet. A megtekintés helye: Kossuth Lajos Gimnázium (Tiszafüred, Baross u.36.) földszint 013-as terem.

3. AZ ÉSZREVÉTELEZÉS LEHETŐSÉGE

A vizsgázó és szülője a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés estén észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig- tizenhat óráig- írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő. Ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére a vizsgázó észrevételt nyújt be, az iskola a bírált eredményét határozat formájában, megfelelő indoklással, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel. Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi észrevételt az ügyre vonatkozó dokumentumokkal együtt egy munkanapon belül megküldi a Hivatalnak. A Hivatal a fenntartott észrevételt érdemben elbírálja. A bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indoklással az észrevétel benyújtását követő nyolc munkanapon belül rövid úton (elektronikus úton) írásban közli az iskolával, valamint postai úton megküldi az iskolának és az észrevételt tevőnek.

4. A KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGÁK EREDMÉNYEINEK KÖZZÉTÉTELE

2023. február 10-ig közvetlenül tájékoztatjuk a vizsgázókat a központi írásbeli vizsga eredményéről, azzal, hogy a vizsga részletes eredményeit tartalmazó Értékelő lapot minden tanulónak átadjuk.

5. A KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATBAN TOVÁBBI RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÁST OLVASHATNAK AZ ALÁBBI OLDALAKON

· Különleges bánásmódot igénylő (sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő) tanulók részvétele a középfokú felvételi eljárásban
· Tájékoztató a felvételi lapok aláírásáról
· Adatvédelmi tájékoztató a középfokú felvételi eljárás során kezelt személyes adatokról

MINDEN FELVÉTELIZŐNEK SOK SIKERT KÍVÁNUNK!

Dr. Pásztorné dr. Vass Anikó
intézményvezető