Kovácsné Boross Zsuzsanna szaktanácsadó “Drámajátékokkal a konfliktusok feloldására” címmel tartott foglalkozást

Az idegennyelvi munkaközösség tagjai a mai napon két témakörben bővíthették tudásukat. Kovácsné Boross Zsuzsanna szaktanácsadó “Drámajátékokkal a konfliktusok feloldására” címmel tartott foglalkozást, melynek köszönhetően bővült a nyelvtanárok tanórán es tanórán kívül használható módszer-és eszköztára.

Ökoiskolaként a nyelvi órák rendszeres összetevője a környezeti, illetve a fenntarthatóságra nevelés. Muhari Éva Mária szaktanácsadó az ENSZ 17 fenntartható fejlődési céljához kapcsolódóan adott ötleteket nyelvórai tevékenységek és felhasználható források tekintetében.

Otthonról hazamegyünk…

Iskolánk negyvenhat tanulója és négy pedagógusa a Határtalanul program Tanulmányi kirándulás középiskolásoknak pályázat keretein belül öt napot tölthetett el Szerbiában.

2022. május 23- án indult útnak a csoport. Az egy hét alatt két csodálatos helyen, Zentán egy panzióban és egy római kort idéző archaikus parkban voltunk elszállásolva.

Az öt napban olyan helyszíneket nézhettünk meg, mint Szabadka belvárosa, a magyar szecessziós Városházával, a méltán híres Zsolnayak által készített kék és zöld szökőkutakkal, Zenta, Nándorfehérvár, Galambóc, Pétervárad, Újvidék, illetve lehetőségünk nyílt a gyönyörű Vaskapu-szorosban is hajókázni. Felelevenítettük történelmünk nagy pillanatait: a zentai csata eseményeit, a nándorfehérvári diadal mozzanatait, megismerkedhettünk az élni akaró vidék példaképének számító Tóthfaluval. A Kosztolányi szobránál elhangzó verssorok, a „legnagyobb magyar” alakjának felidézése, az adott helyszíneken elhangzottak maradandó élménnyel gazdagítottak bennünket.

A pályázat és a kirándulásunk célja is az volt, hogy diákjaink megismerkedjenek az ott élő magyarság életével, mindennapjaival, a kisebbségi lét nehézségeivel.

Helyi vezetőinknek köszönhetően számunkra egyértelművé vált az anyaországhoz való ragaszkodásuk; származásukhoz, anyanyelvükhöz, magyarságukhoz való kötődésük. Ők példát mutattak nekünk identitásuk mélységéről, diákjaink pedig tudásukkal, empátiájukkal és magatartásukkal méltó módon képviselték városunk mellett hazánkat is.

A történelmi és egyéb nevezetességek bejárása tovább mélyítette és megmutatta közös múltunk gyökereit, az emlékművek, nemzeti nagyjaink szobrainak megkoszorúzása, nemzeti himnuszunk többszöri fölcsendülése mindenki szemébe könnyeket csalt. A gyerekekben is megfogalmazódott: „Mai magyar fiatalként ott állni, bejárni azokat a helyszíneket, melyhez gyökereink kötnek, felbecsülhetetlen és egyben felejthetetlen.”

Az előkészületekkor végig Szerbia volt „kultúrmissziónk” célja. Hazatérve nem maradt olyan résztvevő, akiben ne tisztázódott volna le nemzeti múltunk, hagyományaink ismeretének, tiszteletének és továbbadásának jelentősége, illetve Szerbia és a Délvidék megnevezés közötti különbség. A tanulmányi kirándulás végére diákjaink magyarságtudata átértékelődött, elmélyült.

Utazásunk „jelmondata” végül ez lett: „Otthonról hazamentünk!”

Szakmai műhelymunka, továbbképzés Tanulásmódszertani tanácsok pedagógusoknak

Az alakuló tantestületi ülést követően Tóthné Nagy Zita szaktanácsadó volt vendégünk. A szakmai műhelymunka, továbbképzés „Tanulásmódszertani tanácsok pedagógusoknak – tanácsok, gyakorlatok a hatékony tanulás érdekében” címmel valósult meg.

A foglalkozáson az egész tantestület részt vett. A szaktanácsadó bemutatta azokat a tevékenységi formákat, játékokat, amelyek a tanulók hatékony tanulását, a motiváció erősítését segítik. A játékokat kézbe vehették a pedagógusok, kipróbálhatták. Egy-egy játék megismerése (ismétlése, felelevenítése) után igyekeztünk azt beépíteni a pedagógusok által tartott tantárgyi órák menetébe. A differenciált foglalkoztatás, a tehetséggondozás, a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer működtetése fontos feladata az intézménynek, ezért – bízom benne – az átbeszélt, bemutatott motiváló feladatok, játékok hasznosíthatóak lesznek a tanórákon. A műhelyfoglalkozás végén a játékok elérhetősége alapján mindenki a saját számítógépén elkészített egy/ több játékot, amit a tanév elején fel tud használni.

Polgármesteri Elismerő Oklevelet vehetett át gimnáziumunk pedagógusa, Kátai Andrea

Polgármesteri Elismerő Oklevelet vehetett át gimnáziumunk pedagógusa, Kátai Andrea kiemelkedő nevelő-oktató munkája elismeréseként Tiszafüred Város Napja rendezvényen. Gratulálunk!

“Kátai Andrea Egyekről származik, általános iskolai tanulmányait is ott végezte, majd a tiszafüredi Kossuth Lajos Gimnáziumban érettségizett 1990-ben. 1994-ben szerzett diplomát a debreceni Tanítóképző Főiskolán német nyelv oktatására képesített pedagógusként. Egykori középiskolájában végezte az egyhónapos szakmai gyakorlatot és az akkori vezetés azonnal meg is kérte, hogy pályakezdőként maradjon az intézményben és nyelvtanárként segítse az ott folyó munkát. Azóta is hűséges az első munkahelyéhez, ahol már 28-dik éve oktatja a német nyelvet.

2000-ben az egri Eszterházy Károly Tanárképző Főiskolán elvégezte a német nyelv és irodalom tanár szakot, hogy a megújuló követelményeknek megfeleljen.

Andrea nagyon fontosnak tartja a tanulókkal kiépített személyes kapcsolatot a pedagógusi munka során, ezért immár negyedik alkalommal vállalt osztályfőnöki feladatot is. Osztályaival emlékezetes kirándulásokat, iskolai műsorokat, programokat valósított meg, melyek hozzájárultak az osztály tanulóinak személyiségfejlődéséhez.

Mindig is híve volt annak, hogy egy tanárnak állandóan képeznie kell magát, azért hogy lépést tudjon tartani a fejlődéssel. Ennek érdekében több olyan továbbképzésen vett részt, melyek hasznos ismereteket nyújtottak a munkájához. A teljesség igénye nélkül néhány közülük:

˗ ECDL vizsga

˗ Interaktív tábla használata a pedagógiai gyakorlatban

˗ A projekt-módszer

˗ Tanulói differenciálás heterogén csoportban

˗ A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása – idegen nyelvi (német) programcsomag a 7-12. évfolyamon

˗ A Sulinet Digitális Tudásbázis keretrendszerének, adatbázisának kezelése és felhasználása a tanítás-tanulás folyamatában

˗ Szakmai német nyelv a gazdaságtanban

˗ Hatékony tanítási-tanulási módszerek

A továbbképzéseken való részvétel mellett nagyon lényegesnek tartja a tehetséggondozást, aminek meglétét idegennyelv tanárként módjában áll egyes gyerekeknél felfedezni és idegennyelvi kompetenciájukat fejleszteni. Számos versenyre készített már fel sikeresen diákokat, amik közül a Nyolcosztályos gimnáziumok regionális versenyén elért eredményekre a legbüszkébb. A nyelvtanulás egyik legobjektívabb mutatója a sikeres nyelvvizsga. Igen sok diákja örülhet már komplex B2-es esetleg C1-es nyelvvizsgának.

A szakmai idegennyelv oktatást is volt lehetősége kipróbálni az intézményben korábban működő OKJ-s felsőfokú szakképzésben, amikor kereskedelmi és idegenforgalmi szakot végzett fiatal felnőtteket oktatott. Az oktatandó tananyag igen hiányos volt, ezért az angolos kollégával együtt összeállítottak egy használható anyagot, mely szókincset, gyakorláshoz elkerülhetetlen feladatokat, párbeszédeket, illetve hasznos szakmai szövegeket tartalmaz. Olyannyira jól sikerült ez az összeállítás, hogy egy szakmai fórumon felkeltette egy pécsi kiadó érdeklődését, és hozzájárulásukat kérte egy kézirat megszerkesztéséhez. 2016-ban meg is jelent a német, és párhuzamosan az angol változat is, szakkönyv formájában.

Az önképzés fontossága és az előmenet miatt kezdte el a gyakorlatvezető mentor szakvizsgát, ahol olyan ismeretekre tett szert, amik a tanításban használt módszereit is bővítették, illetve betekintést engedtek a mentorálás folyamatába.

Szaktanári, osztályfőnöki, szakkönyvírói tevékenységén túl több éve ellátja a diákönkormányzat segítő tanára funkciót is, közvetítő szerepet betöltve az iskola tanulói és az iskolavezetés között. Továbbá tagja annak a kreatív csoportnak is, akik média tartalmakat készítenek az iskola életével kapcsolatban, legyen az éppen egy beiskolázási videó, vagy egy pályázati anyag. Így például a 2019-2020-as tanévben az Innovációs Maraton című pályázaton egy 3 fős diákcsoporttal különdíjat vehettek át pályamunkájukért.

Iskolai rendezvényeken műsorvezetőként is évek óta bizonyítja rátermettségét.

Szabadidejében a tiszafüredi tévében is tevékenykedik, riportot készít, műsort vezet, híreket olvas be, valamint évek óta irányítja a Tiszafüredi Twirling Táncstúdió és Egyesület tevékenységét is.”