Javítóvizsga információk

Javítóvizsga információk

A 2015/2016-os tanév javítóvizsgáinak időpontjai: 2016. augusztus 24. (szerda)

Kérünk minden vizsgázót arra, hogy 7:45-re jelenjen meg!
A felkészülést segítik azok a tematikák, amiket a munkaközösségek, illetve a szaktanárok állítottak össze.

A tematika folyamatosan bővül.

 

matematika 9. – 11. évfolyam

Minden évfolyamnak a felkészüléshez alapvetően az éves órai tananyag szükséges.

A feladatsor, amit meg kell oldani hasonló az év végi felmérőhöz, de rövidebb.

A munkaidő 60 perc lesz.

 

Témakörök:

 1. évfolyam:

– Halmazok, halmazműveletek

– Számelmélet, oszthatóság

– Hatványok és műveletek

– Négyzetgyök

– Algebrai kifejezések

– Egyenletek (elsőfokú, törtes)

– Lineáris egyenletrendszerek

– Szöveges egyenletek és egyenletrendszerek

– Függvények tulajdonságai, ábrázolása, jellemzése

– Függvény-transzformáció

– Statisztika (adatok rendszerezése, ábrázolása, statisztikai mutatók)

– Elemi geometriai számítások, terület

 

 1. évfolyam:

– Gyökök és gyökös műveletek, értelmezési tartomány

– Másodfokú egyenletek, törtes egyenletek

– Gyöktényezős alak, Viéte-formulák

– Gyökös egyenletek

– Egyenletrendszerek

– Szöveges feladatok

– Szögfüggvények értelmezése

– Szögfüggvények geometriai alkalmazása

– Szöveges feladatok szögfüggvényekre

– Trigonometrikus függvények, ábrázolás, jellemzés, transzformációk

– Elemi trigonometrikus egyenletek

– Hasonlóság alkalmazása

– Magasságtétel, befogótétel, szögfelezőtétel, érintő-és szelőszakaszok tétele

 

 1. évfolyam

– Hatványok, gyökök tört kitevőjű hatványok és műveleteik

– A logaritmus, azonosságok, értelmezési tartomány

– Exponenciális egyenletek

– Logaritmikus egyenletek

– Egyenletrendszerek

– Szöveges feladatok

– A háromszögek trigonometriája (sinus és cosinus-tétel, terület)

– Trigonometrikus feladatok négyszögekre

– Szöveges feladatok

– Trigonometrikus egyenletek

– Vektorok, vektorműveletek

– Vektorok a koordinátasíkon

– Az egyenes egyenlete, merőleges és párhuzamos egyenesek

– A kör egyenlete, érintő

– Metszési feladatok

 

matematika záróvizsga 10. évfolyam

 • Algebrai kifejezések
 • Gyökös kifejezések
 • Elsőfokú és másodfokú egyenletek
 • Elsőfokú és másodfokú egyenlőtlenségek
 • Gyökös egyenletek
 • Egyenletrendszerek
 • Szöveges feladatok
 • Szögfüggvények derékszögű háromszögekben
 • Szögfüggvények alkalmazása
 • Alapfüggvények és transzformációik
 • Függvények jellemzése
 • Trigonometrikus függvények
 • Hasonlóság
 • Kombinatorika
 • Valószínűség-számítás

 

 

matematika köztes vizsga 8. évfolyam

 • Hatványozás, gyökvonás műveletei
 • Egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek, ill. ezekkel megoldható szöveges feladatok
 • Százalékszámításos feladatok
 • Függvények ábrázolása és jellemzése
 • Szöveges feladatok derékszögű háromszögekre a tanult típusok közül
 • Terület-, kerület- felszín- és térfogat-számításos feladatok

 

matematika 12. évfolyam

          A középfokú érettségi témakörei:

 •  Alapműveletek
 •  Algebrai kifejezések, átalakítások
 •  Gyökös kifejezések, logaritmusos feladatok
 •  Első- és másodfokú egyenlet, egyenlőtlenség, egyenletrendszer
 •  Egyenletre vezető szöveges feladatok
 •  Abszolút értékes, négyzetgyökös, exponenciális, logaritmikus egyenletek
 •  Függvények
 •  Statisztikai feladatok
 •  Gráfelmélet
 •  Kombinatorika, valószínűség-számítás
 •  Halmazok és műveleteik
 •  Logikai feladatok
 •  Számelméleti feladatok
 •  Százalék, arányosság
 •  Számtani és mértani sorozatok
 •  Trigonometria derékszögű, illetve általános háromszögekre
 •  Trigonometrikus egyenletek
 •  Sík- és térgeometriai feladatok
 •  Vektorok
 •  Koordináta-geometriai feladatok

 

magyar nyelv és irodalom 12. évfolyam

A vizsga anyaga a 12-es szóbeli érettségi tematikája

 

magyar nyelv 9.C osztály

Témakörök:

–   A kommunikáció fogalma, tényezői, funkciói, fajtái
–   A nyelv mint jelrendszer
–   Hangok találkozása a beszédben (magán- és mássalhangzó-törvények)
–   A szóelemek
–   A szófajok
–   A mondat fogalma és csoportosítása
–   A szószerkezet fogalma, fajtái, jellemzői
–   A mondatrészek (alany, állítmány, tárgy, határozó, jelző)
–   Az összetett mondatok
–   A szöveg fogalma, szerkezete, szövegösszetartó erők-
–   Helyesírásunk alapelvei
–   Az írásjelek

 

Angol nyelv 9.C osztály – Szabó Imre Tanár Úr csoportja
1. Introduction tk 4-7 mf 4-7
2. Friends and family 8-17 mf 8-15
3. My time tk 18-27 mf 16-25
4. At school 28-37 mf 26-33
5. Special occasions tk 38-47 mf 34-43
6. Healthy living tk 48-54 mf 44-49
Grammar Builder tk – 108-119
Vocabulary Builder tk 130-135
Wordlist mf 112-116 (M5 végéig
A pótvizsga írásbeli dolgozat lesz. A feladatok alapját a tankönyv és a munkafüzet egyes fejezetei végén található feladatok képezik.

 

Kémia 9 .C osztály

 

 1. Atomszerkezeti ismeretek

– Az atom felépítése

– Az elektronburok szerkezete

– Az elektronhéjak kiépülése

– A periódusos rendszer

 1. Kémiai kötések, anyagi halmazok

– Az elsőrendű és a másodrendű kötések

– A molekulák térbeli alakja, és a kovalens kötés polaritása

– Ionok képződése atomokból

– Anyagi halmazok, halmazállapotok

– A gázok, Avogadro törvénye

– A folyadékok, az oldatok

– A szilárd anyagok, a kristályrácstípusok

 1. Kémiai reakciók

– Kémiai átalakulások, kémiai számítások

– A képződéshő és a reakcióhő

– A reakciósebesség

– A kémiai folyamatok iránya, egyensúlyi reakciók

– Protonátmenettel járó reakciók, kémhatás, közömbösítés

– Elektronátmenettel járó reakciók

 1. Elektrokémiai alapismeretek

– Galvánelemek

– Elektrolízis, Faraday-törvények

 1. Szervetlen kémiai ismeretek

– A hidrogén

– A nemesgázok

– A halogének és vegyületeik

– Az oxigén és vegyületei

– A kén és vegyületei

 

Kedves Diákok!

 

A nyári szünetben ügyeletet tartunk
minden szerdán 8:00-12:00-ig
.