A „Nyelvtanulással a boldogulásért – tanulók nyelvtudásának fejlesztése az EKE és a köznevelési intézmények együttműködésében” elnevezésű EFOP-3.2-14-17-2017-00008 azonosítószámú projekt.

 A projekt célja, hogy a tanórai nyelvoktatást kiegészítő, támogató tevékenységek révén javuljon az együttműködésben részt vevő iskolák diákjainak idegennyelv-tudása, a nyelvtanulással kapcsolatos attitűdje és motivációja, és ez által növekedjen a KER szerinti B2 szintű nyelvvizsgával egyenértékű, sikeres emelt szintű idegen nyelvi érettségit tevő diákok száma. A helyi igényfelmérés és egyeztetés után kerül sor a részletes programtervek kidolgozására, igazodva a bevont iskolák nyelvoktatásában eltérő heti óraszámokhoz, nyelvoktatási feltételekhez. Az Eszterházy Károly Egyetem kidolgozza a foglalkozások szakmai-módszertani hátterét, tartalmi kereteit, a hallgatók bevonásának, felkészítésének módját és a megvalósítás kereteit annak érdekében, hogy az élménypedagógiai foglalkozásokba bevont tanulók nyelvtudása, motivációja szignifikáns, kimutatható mértékben javuljon a projekt megvalósítás végéig.

A projekt részcéljai:

A 9-13. évfolyamos tanulók nyelvtudásának fejlesztése nem formális oktatási keretek között, a tanrend szerinti órákon túlmutatóan;
Idegennyelv-szakos felsőoktatási hallgatók szakmai-módszertani fejlődésének támogatása;
Az idegennyelv-szakos középiskolai pedagógusok fejlesztése;
Az iskolai (tanórai és tanórán kívüli) idegennyelv-oktatás eszköztárának bővítése;
Új, eredményes nyelvtanulási minták

A középiskolai nyelvtanárok a program során szerzett korszerű nyelvoktatási, módszertani ismereteiket és tapasztalataikat – különös tekintettel a projektalapú tevékenységek alkalmazása esetében – további nyelvtanári munkájukban is tudják hasznosítani, illetve tanártársaikkal megosztani. A programban részt vevő középiskolák lehetőséget kaphatnak a felsőoktatási hallgatók végzésük utáni pedagógusi alkalmazására, mivel a bevonandó iskolák legalább 60 %-a olyan térségben helyezkedik el, amely súlyos idegennyelv-tanár hiánnyal küzd. Ezen kívül a pályázatban szereplő együttműködő középiskolákkal az Eszterházy Károly Egyetem Partneriskolai hálózatot alakíthat ki, amelybe idővel más iskolák is csatlakozhatnak. Ez a középiskolai nyelvtanárok számára a későbbiekben is biztosítaná a szakmai fejlődést, korszerű anyagokat, online módszertani továbbképzést, szakmai fórumot, folyamatos tapasztalatcserét, a Nyelvpedagógiai Műhelyünk munkájába való részvételt biztosítana, un. tanári network kialakítására adhat lehetőséget. Az EKE Partneriskola cím viselése rangot és előnyöket jelenthet a felek részére: szorosabb kapcsolat, középiskolás diákok számára tanulmányi versenyek szervezése, középiskolai tanárok kedvezményes részvétele továbbképzéseken, lehetőség leendő egyetemi hallgatók toborzására.

 A középiskolás diákok nyelvtudásának B2 szintre való jutása, elsősorban az emeltszintű idegen nyelvi érettségire, ill. a középfokú általános nyelvvizsgára való felkészítése:

A projektalapú foglalkozások (3 különböző témájú: 1. Kreatív önkifejezés-monológ, 2. Nyelvfejlesztés drámagyakorlatokkal 3. Kreatív írás-zsurnalisztika) tematikáinak kidolgozása során 12 hetes periódusokat tervezünk, heti 2 órás foglalkozások biztosításával, ami részben online munkát jelent, mely folyamatos együttműködést biztosít a tanulótársakkal és az őket mentoráló felsőoktatási angolnyelv-tanár szakos hallgatókkal. Az intenzív nyelvi kurzusok és a nyári táborok tematikáinak kidolgozása 1-1 hetes, napi 6 órás, összesen 30 órás foglalkozásokat tartalmaz, mely során szintén hangsúlyt kap az innovatív, élményközpontú nyelvtanítási módszerek alkalmazása. Az intenzív nyelvi kurzushoz kapcsolódóan tervezzük online nyelvi kurzus lehetőségét is, ahol a középiskolai diákok a saját tempójukban önállóan az angolnyelv-tanár szakos egyetemista hallgatók tutorálásával végezhetnek nyelvgyakorlási feladatokat.

A középiskolás diákok számára tervezett tanórán kívüli foglalkozásokat féléves periódusokban tervezzük, melyeket iskolánként előzetes igény –és nyelvtudás szint felméréssel kezdjük. Ahhoz, hogy ezek a foglalkozások valóban élményközpontúvá tudjanak válni, a leghatásosabb, ha projektalapú nyelvi foglalkozásokban gondolkodunk, ugyanis ebben a megközelítésben más a tanulás folyamata, a tudás jellege, a tanulók hozzáállása és a tanárok szerepe is. Az előzetes igényfelmérés során a középiskolás diákok megválaszthatják azt a projektet / projekt témát, amivel szeretnének foglalkozni. Ezek lehetnek: egy-egy választott téma /érdeklődési terület (motivációs beszéd, ’helyi szintű ’TED talks’, iskolai hírek angol nyelvű közlése) köré font dráma, filmkészítési, történetmesélési, kreatívírás, újságírás, virtuális ’second life’ stb. projekt, amely keretet ad a féléves projektmunkának. Ezen jellegű foglalkozásokkal célunk, hogy a résztvevő középiskolások számára közös tudásépítés-élményt biztosítsunk, fejlesszük kreativitásukat, kritikus gondolkodásukat és problémamegoldó képességeiket, és természetesen elsősorban fejlesszük nyelvi kompetenciájukat, szókincsüket. A projektmunkák legtöbb esetben végső produktummal rendelkeznek, melyek bemutatására szintén biztosítanánk lehetőséget úgynevezett ’Language Days’ elnevezésű programok keretén belül, illetve ezek a programok akár kapcsolódhatnak a középiskolákban tartott (Digitális, Fenntarthatósági, Pályaválasztási stb.) témahetekhez is. Ezek a munkák publikussá válhatnak a projekt honlapján is, ahol szeretnénk az együttműködő középiskolás diákok számára olyan felületet is biztosítani, ahol hasonló projekten dolgozó diákok egymással is munkakapcsolatba kerülhessenek.

A rendszeres foglalkozások természetesen kiegészülhetnek online munkával is, mely biztosítja a csoporttagok folyamatos együttműködését diáktársaikkal és az őket tutoráló, segítő angolnyelv-hasonló projekten dolgozó diákok egymással is munkakapcsolatba kerülhessenek.

A rendszeres foglalkozások természetesen kiegészülhetnek online munkával is, mely biztosítja a csoporttagok folyamatos együttműködését diáktársaikkal és az őket tutoráló, segítő angolnyelv-tanár szakos hallgatókkal. Ehhez megfelelő open-source platform lehet a Moodle, amelyen a résztvevők folyamatos kollaboratív tanulási tevékenységet végeznek, melyek motiválóbbak lehetnek a középiskolás korosztály számára, mint a hagyományos osztálytermi tanulás. Ezen az e-learning felületen keresztül a témákhoz kapcsolódó nyelvi feladatokat, teszteket oldhatnak meg, de megfelelő helyszínt biztosít a projektmunkához is. A diákok feltölthetik az általuk készített idegen nyelvi interjúkat, blogjukat, vlogjukat (video blog, amely egyre népszerűbb a középiskolás korosztálynál), aktív résztvevői lehetnek az adott témákhoz kapcsolódó fórumoknak. Úgy gondoljuk, hogy mindezen modern, alternatív nyelvtanulási formák alkalmazása motiváló erővel hat a középiskolás korosztályra, lehetővé teszi a foglalkozások, tanulási tevékenységek dokumentálását és elérhetővé teszi a középiskolás nyelvtanulók projektmunkáit is.

A felzárkóztatások segítése érdekében intenzív nyelvi kurzusok szervezését tervezzük, igény szerint iskolánként a tanév végén, 1 hetes napi 6 órás, összesen 30 órás emeltszintű érettségire, középszintű nyelvvizsgára felkészítő nyelvi kurzusokat, illetve nyelvi táborokat.

Mindezek mellett tervezünk tanulmányi kirándulásokat is, elsősorban budapesti angol nyelvű színházi előadás és angol nyelvű nemzetközi iskola látogatása, melyek fontos motiváló szerepet jelentenek a projektalapú foglalkozások esetében. Ezen jellegű foglalkozásokkal célunk, hogy a résztvevő középiskolások számára közös tudásépítés-élményt biztosítsunk, fejlesszük kreativitásukat, kritikus gondolkodásukat és problémamegoldó képességeiket, és természetesen elsősorban fejlesszük nyelvi kompetenciájukat, szókincsüket. Ezen kívül Budapest sightseeing, múzeumlátogatás angol nyelvű tárlatvezetéssel is szerepel a tervek között. Budapest multikulturális jellege lehetőséget nyújt, hogy a diákok mindennapi környezetükből kiragadva angol nyelvű programokon vegyenek részt, múzeumban angol nyelvű digitális idegenvezetéssel vizsgálják a kiállításokat, valamint szóban is megnyíljanak az angol nyelvű kommunikáció felé. Egy ilyen változatos program lehetőséget nyújt a diákok számára, hogy az iskolai környezetből kiragadva, izgalmas új élményekkel gazdagodva nyissanak a nyelvtanulás felé. Hasznosulása hosszabb távú, mint az adott nap élményszerzése, a programokon tapasztaltakat a diákok utólag is felhasználhatják a drámai, filmkészítési feladatoknál.

A tiszafüredi Kossuth Lajos Gimnázium honlapja