ORSZÁGOS ELSŐ HELY A LANGWEST ORSZÁGOS ANGOL TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENYEN

A Langwest Nyelvi Központ 2018-ban 23. alkalommal rendezte meg országos tehetségkutató tanulmányi versenyét az angol, német mellet idén először francia nyelvből is általános- és középiskolás diákok részére két fordulóban. Céluk a tehetséges gyerekek megismerése és versenyzési lehetőség biztosítása számukra. Ez az erőpróba nemcsak kihívást és nyilvános sikert, de a legjobbaknak értékes jutalmakat, nyelvvizsgát is jelenthetett.

Tovább a cikkhez

Szép Kossuthos eredmények az l. Túrkevei Matematika Versenyen

Még az ősz folyamán szólt Dékány László matematika tanárom, hogy van egy új matematika versenyre lehetőség és szeretnék-e benevezni? 5-8. osztályos, matematikát szerető diákok részére indították el ezt a versenyt. Természetesen igennel válaszoltam, így elkezdődött a többfordulós levelezős feladatsorok megoldása. Tetszettek a feladatok, általában logikusan gondolkodva sikerélménnyel megoldhatók voltak. Osztályomból ketten vállalkoztunk, hogy foglalkozzunk a feladatokkal, de iskolatársaimtól hallottam, hogy ötödikes és hatodikos diáktársaim is jelentkeztek a versenyre. Három levelezős fordulót követően a legjobb eredményt elérőket hívták be a 2018. április 23-án Túrkevén megrendezett döntőre.

Tovább a cikkhez

KÉT ÚJABB SIKERES PÁLYÁZAT

A Klebelsberg Központ februárban, pedagógiai-szakmai fejlesztések megvalósulásának támogatására pályázatot hirdetett a Tankerületi Központok által fenntartott köznevelési intézmények pedagógusai és munkaközösségei által kidolgozott, helyben működő szakmai programok és jó gyakorlatok alkalmazásának és elterjesztésének támogatására. Olyan alkalmazott módszereket kívánnak támogatni, amelyek hozzájárulnak a nevelő-oktató munka fejlesztéséhez. A pályázat célja a köznevelési intézményekben folyó pedagógiai-módszertani jó gyakorlatok alkalmazásának és terjesztésének, az innovatív tevékenységek elmélyítésének, az iskolák közötti együttműködés fejlesztésének támogatása.

A szakmai programok, jó gyakorlatok támogatása keretében saját kidolgozású, követésre érdemes, bevezethető, elterjeszthető jó gyakorlatokkal, szakmai programokkal lehetett pályázni. Olyan alkalmazott módszerek, jó gyakorlatok folytatására és terjesztésére lehetett pályázni, amelyek hozzájárulnak a nevelő-oktató munka fejlesztéséhez, valódi módszertani támogatást biztosítanak a pedagógusok számára, lehetővé teszik a közös gondolkodást, platformot teremtenek az innovációnak, egyben biztosítják a tehetséges és elhivatott pedagógusok számára a szakmai fejlődést.

Intézményünk 3 pályázatot nyújtott be:

Tovább a cikkhez

LEGYEN KÉK A TÉR!

Figyelemfelkeltő nap az autizmussal élőkért

 

„Ha úgy vesszük az embereket, amilyenek, akkor rosszabbá tesszük őket. Ha úgy kezeljük őket, mintha azok lennének, akiknek kellene lenniük, akkor segítjük őket azzá válni, akivé válni képesek.”

Johann Wolfgang Goethe

 

Az emberek társadalmi érzékenyítése minden korban minden helyen és persze minden életszakaszban fontos szerepet játszik, hogy a számukra idegen, meg nem értett dolgokhoz egészséges gondolkodással és tiszta rálátással viszonyuljanak. Hogy ez megvalósulhasson, fontos az oktatásba beépíteni. Így a gyerekek az egyes társadalmi csoportokhoz és jelenségekhez (idősek, fogyatékkal élők, hátrányos helyzetűek stb.) elfogadóbban tudnak hozzáállni.

A Kossuth Lajos Gimnázium és Általános Iskolában kiemelten fontosnak tartjuk a szociális kompetencia fejlesztését. Keressük az eszközöket, hogy tanulóinkból nyitott, empatikus és segítőkész felnőttekké nevelhessük. Megfigyelhető, hogy az iskolában csak azok a gyerekek boldogulnak megfelelően, akik testi és szellemi érettségük mellett a szociális készségek terén is megfelelően fejlettek. Ezért nagy örömmel csatlakoztunk a Református EGYMI Fejlesztő Iskolája és a Kovács Pál Művelődési Központ által szervezett rendezvényre.

Tovább a cikkhez

TÁJÉKOZTATÓ A 2017/18. TANÉV MÁJUSI-JÚNIUSI ÉRETTSÉGI VIZSGAIDŐSZAKÁRÓL

Írásbeli érettségi vizsga

 

 • Az írásbeli vizsgára a vizsgázónak magával kell hoznia:
 • a személyazonosságát igazoló okiratai közül legalább egyet (fényképes diákigazolvány, személyi igazolvány)
 • íróeszközt- kék színű tollat
 •  a jogszabály által megengedett segédeszközt
 • A középszintű írásbeli vizsgák esetén a terembeosztás a bejáratnál megtekinthető a vizsga reggelén. (Az emelt szintű vizsgázók személyesen kapnak értesítést.) A termen belüli ülésrendet a felügyelő tanár határozza meg úgy, hogy a vizsgázók egymást ne zavarhassák.
 • A vizsga megkezdése előtt a felügyelő tanár ellenőrzi a diákok személyazonosságát, majd ismerteti az írásbeli dolgozatok megtekintésének napját és a felülvizsgálati kérelem beadásának módját.
 • A telefont kikapcsolt állapotban az arra kijelölt helyre teszik a vizsgázók.
 • Az írásbeli vizsgán központilag összeállított feladatsort kell megoldani, melyet a Kormányhivataltól átvéve az érettségi reggelén kap meg az iskola.
 • KÖZÉPSZINTEN a vizsgázót nevével azonosítják. A nevüket tehát fel kell írni a feladatlap minden oldalára, a pótlapokra és arra a borítékra, amelybe a kidolgozott feladatlapokat teszik.
 • EMELT SZINTEN minden érettségiző kap egy azonosító jelet. A feladatlapokra és a borítékra nem a nevet, hanem az azonosító jelet kell ráírni.
 • A feladatlap belső oldalán a kitöltéssel kapcsolatos fontos tudnivalók találhatóak, ezt a kitöltés megkezdése előtt minden vizsgázónak figyelmesen el kell olvasnia.
 • A vizsgázók csak tollal (kék tintával) írhatnak. Vegyszeres javítás, átfestés tilos.

 

Középszintű írásbeli érettségik időpontjai:

 • Magyar nyelv és irodalom: 2018.05.07.                  8.00-12.00
 • Matematika: 2018.05.08.                                                8.00-11.00
 • Történelem: 2018.05.09.                                                 8.00-11.00
 • Angol nyelv: 2018.05.10.                                                 8.00-11.15
 • Német nyelv: 2018.05.11.                                               8.00-11.15
 • Biológia: 2018.05.15.                                                         8.00-10.00
 • Fizika: 2018.05.22.                                                              8.00-10.00
 • Informatika: 2018.05. 17.                                                8.00-10.00
 • Művészettörténet: 2018.05.17.                                14.00-16.00
 • Ének: 2018.05.17.                                                              14.00-16.00
 • Földrajz: 2018. 05.18.                                                      14.00-16.00

 

A diákok a kijavított középszintű és emelt szintű dolgozatokat 2018. 06.05-én 8.00-16.00 között tekinthetik meg. A Kormányhivataltól a kijelölt dátumot megelőzően átvesszük a kijavított emelt szintű dolgozatokat.

 

Szóbeli érettségi vizsga

 • A szóbeli érettségire gyülekezés a megadott időben a könyvtárnál. Megjelenés a házirendnek megfelelően. A szóbeli vizsga beosztását az érettségi megkezdése előtt, az elnöki jóváhagyás után közöljük a jelöltekkel.
 • A szóbeli vizsgát négy értekezlet fogja össze: előzetes értekezlet (vizsgabizottság, igazgató, jegyző), tájékoztató értekezlet (vizsgabizottság, igazgató, jegyző, vizsgázók), záró értekezlet (vizsgabizottság, igazgató, jegyző), eredményhirdető értekezlet (vizsgabizottság, igazgató, jegyző, vizsgázók).
 • A szóbeli vizsga megkezdése előtt az elnök tájékoztató értekezletet tart, amelyen a vizsgabizottság tagjai és a vizsgázók vesznek részt. Az elnök ismerteti a középszintű írásbeli vizsgák és az emelt szintű vizsgák eredményeit, a szóbeli vizsgával kapcsolatos tudnivalókat, a vizsgabeosztást, az eredményhirdetés helyét és idejét, a vizsgabizottság döntése elleni jogorvoslat lehetőségét.
 • A szóbeli vizsga – beleértve a tételhúzást is – reggel nyolc óra előtt nem kezdhető el, és legfeljebb tizennyolc óráig
 • A vizsgázónak legalább harminc perccel korábban meg kell jelennie a vizsga helyszínén, mint amely időpontban beosztották.
 • Minden vizsgázónak – az idegen nyelv kivételével – vizsgatantárgyanként harminc perc gondolkodási időt kell biztosítani a felkészülésre. A felkészülési idő alatt a vizsgázó jegyzetet készíthet, de gondolatait szabad előadásban kell elmondania.
 • Egy-egy vizsgatárgyból a feleltetés időtartama – ha e szabályzat másképp nem rendelkezik – középszintű vizsga esetén tizenöt percnél több nem lehet.
 • A vizsgázók a vizsgateremben egymással nem beszélgethetnek, egymást nem segíthetik.
 • A szóbeli vizsgán a tételt a vizsgázó húzza, és kiválasztja a tétel kifejtéséhez szükséges segédeszközt. A tételben szereplő kérdések megoldásának sorrendjét a vizsgázó határozza meg.
 • A vizsgázó csak az intézmény pecsétjével ellátott papíron dolgozhat. Ezen fel kell tüntetni a tételhúzás, továbbá a felelet megkezdésének és befejezésének idejét. A piszkozati lap az érettségi vizsga dokumentumai közé tartozik, ezért azt a vizsgázó nem viheti ki a teremből.
 • A vizsgázó útbaigazítás és támogatás nélkül, önállóan felel, de ha elakad vagy súlyosan téved, a vizsgabizottság tagjaitól segítséget kaphat.
 • Ha a vizsgázó a húzott tétel anyagából teljes tájékozatlanságot árul el, egy alkalommal póttételt húzhat. Ez esetben a szóbeli minősítést a póttételre adott felelet alapján kell kialakítani úgy, hogy az elért pontszámot meg kell felezni és egész pontra fel kell kerekíteni
 • Ha vizsgázó a feleletet befejezte, a következő vizsgatantárgyból történő tételhúzás előtt, szükség esetén a vizsgahelyiséget rövid időre elhagyhatja.
 • Ha a vizsgázónak a Köznevelési törvény alapján engedélyezték, hogy az írásbeli vizsgarész helyett szóbeli vizsgát tegyen, két tételt kell húznia. A felkészüléshez és kifejtéshez rendelkezésre álló időt tételenként kell számítani. A vizsgázó kérésére a második tétel kihúzása előtt legalább 10 perc pihenőidőt kell adni, A vizsgázó a pihenőidő alatt a vizsgatermet nem hagyhatja el.

 

 

Vizsgabizottság neve, érettségi elnök Szóbeli kezdő napja Szóbeli befejező napja Érettségizők száma
12.A Szabó Mária 2018.06.18. 2018.06.20. 38 fő
12.B Horváth Mária Alexandra 2018.06.21. 2018.06.23. 39 fő
12.C Rádai Mária 2018.06.25. 2018.06.27. 33 fő

 

Eredményhirdetés

 • Az érettségi vizsga eredményét, a vizsgabizottság még nem ismertetett döntéseit a vizsgázó és a vizsgabizottság tagjai jelenlétében az elnök az eredményhirdető értekezleten ismerteti. Az eredmény kihirdetése nyilvános. A vizsgabizottság elnöke a vizsgaeredmények kihirdetése előtt röviden értékeli az érettségi vizsgát.
 • Az emelt szinten érettségizők eredményét is a saját osztályuknál hirdetjük ki.
 • Az eredményhirdetés iskolánkban ünnepélyes keretek között zajlik. Megjelenés a házirendnek megfelelően.

(Átvételkor a dokumentumokat gondosan nézzétek át, és azonnal jelezzétek, ha valami hibát észleltek!)

Jogszabályok

 

 

Dr. Pásztorné dr. Vass Anikó

intézményvezető

PRO NATURA DÍJAT VEHETETT ÁT DR. HARKA ÁKOS

 

 

Természetvédő szakemberek életműveikért kapták meg a legrangosabb hazai természetvédelmi elismerést. A Pro Natura díjak mellett Pro Natura emlékplaketteket, miniszteri elismerő okleveleket, és a Herman Ottó Szellemisége Díjakat is átadták a Föld napja kapcsán.

A Földművelésügyi Minisztérium Föld napi rendezvényén adták át a Pro Natura díjakat, valamint a Herman Ottó Szellemisége Díjat is. 1970 óta ünnepli a világ a Föld napját minden évben április 22-én; immár 175 országban, köztük 28 éve Magyarországon is.

Dr. Fazekas Sándor  a 2018. évi Föld Napja alkalmából  PRO NATURA DÍJAT adományozott Dr. Harka Ákosnak, a tiszafüredi Kossuth Lajos Gimnázium nyugalmazott pedagógusának a hazai őshonos halfauna védelméért, megismeréséért és megismertetéséért végzett öt évtizedes kiemelkedő munkájáért, a Tisza-tó élővilágának megóvása érdekében hosszú időn át kifejtett tevékenységéért.

A gimnázium vezetősége, tantestülete és diákjai nevében jó egészséget és sok sikert kívánunk további munkájához.

Dr. Pásztorné dr. Vass Anikó

intézményvezető

XXVI. Kaán Károly Országos Természet- és Környezetismereti verseny

2018. április 13-án, Szolnokon a NEFAG Zrt. Erdei Művelődési Házban került megrendezésre a megyei döntő. A versenyre készülés részét képezte a természetismeret órán tanultakon kívül Kaán Károly élete és munkássága, a Hortobágyi Nemzeti Park a Balaton-felvidéki Nemzeti Park és a Bükki Nemzeti Park alapvető ismeretanyaga, valamint a TermészetBÚVÁR öt számából tizenöt cikk (több mint harminc oldal) alapos ismerete. A versenyfeladatok változatosak és érdekesek voltak, másfél óráig lehetett a megoldáson dolgozni.

Iskolánkat Hegedűs Réka és Kis Liliána 5. osztályos diákok képviselték. A rendkívül sok kiadott anyag ellenére a tesztlap kitöltésében elért pontszámok alapján nagyon szoros volt a verseny. Réka a 11. helyen, Liliána a 13. helyen végzett. A szerényebb eredmény ellenére is, a lányok a következő tanévben is szeretnének nevezni a versenyre.

Tovább a cikkhez

Gondolatok egy földrajzverseny margójára….

Iskolánkban a minőségi tehetséggondozásnak köszönhetően földrajz tantárgyból gyakoriak a sikerek országos versenyeken is. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy a 2018. április 11-én, Budapesten megrendezésre került földrajz Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny idei döntőjén az előkelő 7. helyet szereztem meg. Ezúton is szeretném megköszönni a felkészítést szaktanáromnak, Nagyné Varga Anikónak. A szerdai döntő egy több hónapos folyamat betetőzését jelentette, hiszen a verseny első fordulója egy írásbeli feladatsor volt, amit itt a gimnáziumban írtam meg ősszel. Miután sikeresen továbbjutottam a második fordulóba, újabb feladatsort kellett megoldanom, ezúttal már a szolnoki Verseghy Ferenc Gimnáziumban. Ezután következett a verseny minden bizonnyal legtöbb munkát igénylő, ugyanakkor számomra talán legélvezetesebb része: egy kb. 25 oldalas pályamunkát kellett készítenem. A négy megadott téma közül én „Az energiatakarékosság helyzete településemen” címűt választottam, és rövid idő alatt komoly kutatómunkába kellett kezdenem. Többek között lakossági kérdőívet készítettem, elemeztem a válaszokat, valamint anyagokat gyűjtöttem, személyes interjúkat készítettem. Az utolsó, harmadik forduló szóbeli volt, tulajdonképpen a pályamunkámat kellett megvédenem a tantárgy legnevesebb szaktekintélyei előtt. Rendkívül büszke vagyok erre az elért hetedik helyre, az ország legnevesebb versenyén ez hatalmas eredmény, és nagyon hálás vagyok mindazoknak, akik bármilyen módon is segítettek.

Április 10-én megrendezték Szolnokon a Megyei Történelem Versenyt is, ahol évfolyamtársam, Lengyel Ádám a 11. B-ből a 7, míg jómagam az 1. helyet szereztem meg. A felkészítést köszönjük Nemesné Jóvér Mária tanárnőnek.

Bízom benne, hogy továbbra is élvezhetem az iskola, a tanáraim és a diáktársaim támogatását, továbbra is öregbíthetem intézményünk és városunk hírnevét.

Nagy Ádám
11.A osztályos tanuló

Menzabefizetés

A menza befizetésére 2018 .április 16. és 17.-én (hétfő-kedd) van lehetőség.

A pótbefizetési időpontja: 2018. április 24. (kedd).

VÁROSKÖRZETI KOSÁRLABDA DÖNTŐ A KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUMBAN

2018. március 27-én és 28-án került megrendezésre gimnáziumunkban a III. – IV. korcsoportos fiú – leány városkörzeti kosárlabda döntő. A küzdelmek során közel 120 sportoló mérte össze tudását a két versenynapon. A gyerekek öt intézményből érkeztek iskolánkba. 21 mérkőzés során dőltek el a dobogós és pontszerző helyezések. Az összecsapások rendkívül hangulatos és sportszerű légkörben zajlottak.

Az eredmények a következőképpen alakultak:

III. korcsoport

LEÁNYOK FIÚK
I.        Vasvári Pál Általános Iskola Tiszaszentimre I.        Szent Imre Katolikus Általános Iskola
II.     Kossuth Lajos Gimnázium és Általános Iskola II.     Kossuth Lajos Általános Iskola
III.   Kossuth Lajos Általános Iskola III.   Kossuth Lajos Gimnázium és Általános Iskola
IV.  Szent Imre Katolikus Általános Iskola  

 

IV korcsoport

LEÁNYOK FIÚK
I.        Kossuth Lajos Általános Iskola I.        Kossuth Lajos Gimnázium és Általános Iskola 8. o.
II.     Kossuth Lajos Gimnázium és Általános Iskola 8. o. II.     Szent Imre Katolikus Általános Iskola
III.   Szent Imre Katolikus Általános Iskola III.   Általános Iskola Tiszaszőlős
IV.  Kossuth Lajos Gimnázium és Általános Iskola 7. o. IV.  Kossuth Lajos Gimnázium és Általános Iskola 7. o.